03 май 2009

И последно: такса за пресрочно погасяване на кредит наистина няма, ура!

Докато се ровех по друг въпрос най-накрая попаднах и на едно тълкувание и становище относно това последно има ли такса или няма за предсрочно погасяване на потребителски кредит по договор, сключен преди влизане на измененията на закона в сила. И така, вижте какво казват „Йорданов, Карагьозова и партньори” по въпроса:

С изменението на чл.18 възникна спор относно тълкуването на правната норма като се обособиха две становища. Първото е, че нормата на чл.18 действа за в бъдеще и ще се прилага по договори сключени след влизане в сила на изменението в закона т.е. няма да се прилага за вече сключени договори за потребителски кредити. Като основен мотив се посочва, че нормата на чл.18 няма обратно действие. Второто становище, което безрезервно подкрепяме и ние е, че чл.18 трябва да се прилага и за вече сключени договори преди изменението в закона. Мотивите ни за това са следните: вярно е, че законодателят не е предвидил обратно действие на приетото изменение, но клаузи на вече сключени договори за потребителски кредити не могат да противоречат на закона. Към момента на погасяване на задължението по кредита изменението на закона е в сила и би следвало да се приложи, т.е потребителите не дължат такса за предсрочно погасяване на задължението си по потребителски кредит. Тезата ни се подкрепя и от разпоредбата на чл. 11 от ЗПК, която гласи, че правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата на потребителите, е недействителна.

Какво може да направите, ако банката не уважи претенцията Ви и начисли наказателни такси за предсрочно погасяване?

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...