12 януари 2010

Уеб сайт приходи и разходи - счетоводно отчитане

Във Ведомост.инфо е публикувана доста полезна статия от Дук Димов относно счетоводното отчитане на разходите за уеб сайт, в която са представени шест възможни варианта в зависимост от това с каква цел се поддържа сайт на дружеството.

От тези шест варианта ще споделя с вас два, които се срещат най-често:

1. Сайтът предоставя информация за дружеството, продуктите и услугите му.
2. Сайтът е изграден от дружеството с цел да носи приходи от реклама или други услуги предоставяни онлайн - спирам се и на този вариант, тъй като често в презентационните сайтове се пускат и реклами от рода на ансенс.

Според автора на статията в първия случай разходите за изграждане на сайта се отнасят към текущи и не се капитализират, а във втория случай се отчита като нематериален актив, като се оценява според изискванията на международния счетоводен стандарт "МСС 38", ако дружеството може да докаже бъдещите икономически изгоди от него. И в двата случая разходите за домейн и хостинг се признават като текущи.

Тъй като засега аз съм само физическо лице обаче, интерес у мен предизвика друг материал в същия сайт, в който се говори за облагането на доходите на физически лица от реклама в Интернет сайтове, осъществявяна от трети лица или с други думи приходите, които получаваме от реклами тип гугъл адсенс. Съгласно отговора на изпълнителния директор на НАП в случаите, когато физическото лице не осъществява стопанска дейност или интернет страницата не е свързана с извършваната стопанска дейност доходите попадат в обхвата на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, т.е. представляват облагаеми доходи от източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...