19 март 2010

Малко факти за жените в науката на Източноевропейските страни

Лектор започва лекцията си с думите: "Сега ще говорим за неща, които китайците и жените очевидно няма да разберат..."

Знаете ли какво означава мизогиния?

А знаете ли, че всеки ден сме свидетели на мизогиния в медиите,т.е. на омраза или презрение към жени или момичета? И още по-лошото е, че често става въпрос за продукт на жена.

Но всъщност сега няма повече да пиша за мизогинията, а за това как тя се отразява на жените в науката.

Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...Част от биографична бележка на Дора Гро, член на Експертната група на
ENWISE страните за Унгария.

През последните 15 години, работейки в областта на мениджмънта на изследователската дейност, започнах да забелязвам белези на неравенство на половете в науката. Понякога сравнявах броя на мъжете и жените, които кандидатстваха с проекти към нашите организации за отпускане на международни изследователски стипендии и забелязах, че имаше шокираща разлика в техния брой. Постепенно осъзнах, че шефовете на повечето от институтите подаваха предложенията от свое име, докато колегите им жени - които обикновено извършваха действителното сътрудничество със съответните институции – имаха правото да подготвят предложението и по-късно да участват в съвместната дейност. Тези наблюдения постепенно ме направиха съпричастна на инициативата за жените в науката, докато накрая станах член на Експертната група на ENWISE страните за Унгария.

Жените като работници в образованието


Данните показват, че в България, Румъния и Словашката република на един научен работник в сектор висше образование се падат по-малко от 3000 евро, докато в Словения на един научен работник в сектор предприятия (СП) се падат повече от 105 000 евро. В СП на ЕС-15 разходите за един научен работник са най-високи в Швеция и достигат 283 000 евро (European commission, 2003d)22, а най-ниски са в Португалия - 121 000 евро през 2001 г. (но бележат ръст спрямо 1999 г., когато са били едва 93 000 евро). Всъщност, наблюдава се следната зависимост: най-висок е
процентът на жените учени в страните и секторите с най-ниски разходи за научно-изследователска дейност, а най-нисък в секторите с най-високи разходи за такава дейност.

Из Доклад за Европейската Комисия за жените учени от Централна и Източна Европа и Прибалтийските страни.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...