10 юли 2011

Преюдициално запитване

Целта на тази статия не е да шашна някого със сложните термини, които знам, а да си направя бележки по термин, който до преди малко не знаех. "Преюдициално запитване" е термин, част от европейското право и е полезно да го знаем, защото тази процедура позволява на съдилищата на държавите - членки на ЕС, да поискат помощ от съда в Люксембург по тълкуванието на европейските договори, регламенти и директиви, на които се позовават гражданите и фирмите пред националния съд.

Процедурата е описана в официалния сайт на Съда на Европейския съюз.

Какво представлява Съдът на Европейския съюз?

Съдът е съставен от 27 съдии и 8 генерални адвокати. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите членки след консултация с комитет, на който е възложено да дава становище относно годността на кандидатите да упражняват съответните функции. Мандатът им е от шест години с възможност за подновяване. Избират се измежду личности, чиято независимост е извън съмнение и които отговарят на условията за заемане на най-висши съдебни длъжности в съответните им държави или са юристи с призната компетентност.

С оглед на възложената му задача на Съда са предоставени ясно определени правомощия, които се упражняват в рамките на производството по постановяване на преюдициално заключение, както и по различни видове искове и жалби.

Производство по постановяване на преюдициално заключение

Съдът работи в сътрудничество с всички юрисдикции на държавите членки, които са юрисдикциите, компетентни да прилагат правото на Съюза. За да се осигури ефективно и еднакво прилагане на законодателството на Съюза, както и за да се избегне всяко противоречиво тълкуване, националните съдилища могат, а понякога са длъжни, да се обърнат към Съда за уточнение на въпрос по тълкуването на правото на Съюза, например с цел да проверят дали националното им законодателство е в съответствие с това право.

Преюдициалното запитване може също така да има за цел да се провери валидността на даден акт на правото на Съюза.

Съдът отговаря не чрез обикновено становище, а чрез акт под формата на решение или мотивирано определение. Националната юрисдикция, до която те са адресирани, е длъжна да се съобрази с даденото тълкуване при решаването на висящия пред нея спор. Решението на Съда е задължително и за другите национални юрисдикции, пред които е повдигнат идентичен въпрос.

Въпреки че запитването може да бъде отправено само от национална юрисдикция, в производството пред Съда могат да участват всички страни в производството пред тази национална юрисдикция, както и държавите членки и институциите на Съюза. По тази причина значителен брой от водещите принципи на правото на Съюза са изведени от преюдициални въпроси, някои от които са поставени от първоинстанционни национални юрисдикции.

Още интересни факти по въпроса тук:

http://www.dnevnik.bg/dnevnikplus/2009/09/29/791693_prejudicialno_kakvo/

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...