24 юли 2011

Как се получава разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия

Огнестрелно оръжие за граждански цели предоставено на физически и юридически лица и на търговци се използва за самоотбрана (самоохрана), ловни, спортни и културни цели.

1. оръжията за самоотбрана - пистолети и револвери;
2. оръжията за ловни цели - гладкоцевни и нарезни пушки;
3. оръжията за спортни цели - пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки;
4. оръжията за културни цели (филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли, колекциониране и други културни прояви) - всички видове пистолети, револвери, гладкоцевни и нарезни пушки и автоматично оръжие, обезопасени от нежелателен достъп.
5. за изпълнение на охранителни дейности с висока степен на опасност за охранявания обект и охраняващите го министърът на вътрешните работи може да разреши използването на огнестрелно оръжие с автоматична стрелба.


Боеприпаси са съвкупност от взривни вещества и други елементи, както и твърди предмети, които самостоятелно или изхвърлени от оръжие или друго техническо устройство имат разрушително, запалително, отровно, разяждащо, задушливо, упойващо, сълзотворно и друго увреждащо действие или светлинен и звуков ефект.

Физическите и юридическите лица, както и търговците могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси(ООБ) чрез: закупуване, по наследство, замяна, награда или дарение.
Органите на МВР издават следните видове разрешения:

* за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от юридически лица и на търговци;
* за придобиване на огнестрелни оръжия за самоотбрана от физически лица;
* за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси на получилите разрешение за придобиване физически и юридически лица;
* за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси от физически лица, от служители на юридически лица и от еднолични търговци;
* за носене и употреба на оръжия и боеприпаси за ловни цели от физически лица;

Получените разрешения могат да бъдат използвани само от лицата, на които са предоставени. Разрешенията важат само за посочените в тях дейности.

Необходими документи за издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси (ООБ) за самоотбрана от физически лица

Разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ДНСП или упълномощено от него длъжностно лице или от началника на РПУ по постоянния им адрес.

За издаване на разрешенията лицата подават искане, в което се обосновава необходимостта от издаването му и се посочват начинът на придобиване на ООБ, видът и броят на оръжията и боеприпасите, мястото и условията, при които ще се съхраняват. Към искането се прилагат:

* документ от данъчната служба, удостоверяващ, че лицата не са укривали доходи, печалби, имущества и сделки с тях;
* свидетелство за съдимост;
* документ от Националната следствена служба, удостоверяващ, че срещу лицето няма започнало наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
* медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания;
* разчет за необходимия брой огнестрелни оръжия, в който се посочва предназначението на всяка единица оръжие;
* удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
* документ за платена държавна такса.

Българските граждани и чужденците, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели, освен документите по т. 1 - 4 и 7 представят и заверен билет за лов. Когато се иска разрешение за закупуване на ловно нарезно оръжие, българските граждани представят и удостоверение за подборен отстрел.

Физическите лица, кандидатстващи за придобиване на огнестрелни оръжия за спортни цели, освен документите, посочени по-горе представят и документ за членство от съответната лицензирана спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

За издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси на физически лица, които имат издадено разрешение за съхраняване или носене и срокът му не е изтекъл, лицата представят молбата, документите по т. 5 и 7 и копие от разрешението за съхраняване или носене.
Органите на МВР, издаващи разрешения за дейностите с ООБ, се произнасят по исканията в едномесечен срок от подаване на искането.

За придобиване на огнестрлно оръжие и боеприпаси по наследство физическото лице представя документи, удостоверяващи съответно наследяването и произхода на ООБ.

На чуждестранно лице, наградено за особени заслуги с огнестрелно оръжие, се издава разрешително за придобиване и/или износ от директора на ДНСП или от упълномощено от него длъжностно лице. За целта се представят искане и копие от заповедта за награждаване на чуждестранното лице, както и документ за платена държавна такса.

Органът, който издава разрешението, служебно проверява дали срещу лицето има започнало полицейско производство за умишлено престъпление от общ характер.

Лицата, получили разрешение за придобиване на ООБ, подават искане за издаване на разрешение за съхраняване, или разрешение за носене и употреба и разрешение за съхраняване.

Лице, придобило огнестрелно оръжие и боеприпаси за него въз основа на издадено разрешение, в едноседмичен срок е длъжно да подаде необходимите документи за получаване на разрешение за носене и употреба.

При необходимост от удостоверяване на обстоятелствата, свързани със системна злоупотреба с алкохол, употреба на наркотични вещества или грубо нарушаване на обществения ред, може да се изискват и други документи.

Физическо лице, което има разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, при подаването на заявление за промяна на постоянния адрес или адресна карта за нов настоящ адрес в едноседмичен срок е длъжно писмено да уведоми службата на Министерството на вътрешните работи, в която му е издадено разрешението.

Забележка: Физическите лица могат да носят само по един брой огнестрелно оръжие за самоотбрана от изброените в разрешението за носене и употреба.

Разрешения за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси не се издават, а издадените се отнемат от физическите лица, включително от лица, регистрирани като еднолични търговци:

* на лица, ненавършили пълнолетие;
* са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или срещу тях е започнало наказателно преследване за умишлено престъпление от общ характер;
* са укрили доходи, печалби, имущество и сделки с тях от данъчните органи, което е установено с влязъл в сила данъчен ревизионен акт или с
* влязло в сила наказателно постановление, ако от влизането им в сила не е изтекъл едногодишен срок;
* страдат от психическо заболяване;
* през последните три години принудително са настанявани в лечебни заведения или са лекувани за употреба на наркотични вещества;
* през последните три години два или повече пъти са настанявани в заведение за отрезвяване;
* през последните три години три или повече пъти са нарушавали обществения ред, за което са им налагани административни наказания.
* на лица, които не са преминали курса за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
* при недоказана или отпаднала необходимост.

Собственикът на вещите може да прехвърли собствеността върху взривните вещества в срок шест месеца, а върху оръжията и боеприпасите - в срок една година от изземването, на юридически лица и физически лица, имащи разрешения за придобиване. В случаите, когато собственикът не прехвърли собствеността в сроковете, вещите остават в полза на държавата.

Който изгуби взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси или разрешението за дейности с тях, е длъжен незабавно да уведоми органите на Министерството на вътрешните работи.

Който намери взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, незабавно уведомява органите на Министерството на вътрешните работи, без да нарушава месторазположението им.

При наследяване на вещите, посочени по-горе, наследникът в срок седем дни от откриване на наследството иска разрешение от органите на Министерството на вътрешните работи за съхраняването или носенето им.

В такъв срок се иска разрешение и когато огнестрелното оръжие е придобито като награда.

Забранява се преотстъпването на други лица за ползване или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и даването на разрешения за дейности с тях освен в случаите, посочени в нормативните актове.

Разрешенията се издават:

за срок от 3 години – за съхраняване, носене и употреба
за срок от 3 месеца – за придобиване
Разрешенията за придобиване на ООБ важат еднократно в тримесечен срок.

Няма коментари:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...