21 октомври 2022

Какво трябва да знаят живущите/етажната собственост в сгради с монтирани асансьори

Знаете ли дали на всеки десет дни асансьорът във вашия вход бива проверяван? Колко често ползвате асансьор без осветление или със счупено стъкло на врата? И извън работното ни място, асансьорите продължават да са съоръжения с повишена опасност и подлежат на същия контрол.

Поради тази причина днес реших да обърна внимание на безопасността, свързана с експлоатация на асансьорите. Етажната собственост е длъжна да поддържа асансьорите в изправно техническо състояние, съвместно с лицето, извършващо дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьора, с което сте сключили писмен договор.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с изискванията на наредбата и на инструкцията за експлоатация на производителя;

2. Ползвателите на асансьори са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие
и маркировка за съответствие;

3. Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица. Изборът може да бъде направен от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“;

4. Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с такова лице;

5. Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл.
36, ал. 1 от ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори;

6. Лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности:
6.1 движение на кабината при отворена шахтна врата;
6.2 движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
6.3 отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
6.4 счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
6.5 повреди на ограждането на кабината или шахтата;
6.6 силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
6.7 неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи,
ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона „стоп“, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
6.8 шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
6.9 износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
6.10 счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
6.11 липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx;
6.12 наличие на вода в шахтната яма и/или в машинното помещение;
6.13 отклонение от точността на спиране на кабината съгласно инструкцията на производителя или ако няма такава – до ± 50 мм от нивото на етажната площадка;
6.14 неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване;
6.15 теч на масло от цилиндъра или маркучите – за хидравлични асансьори;
6.16 напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
6.17 нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1,
т. 5 от НБЕТНА.

При наличие на някоя от описаните по-горе неизправности, лицето, което поддържа асансьора със съдействието на ползвателя трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора, да сигнализира и обезопаси опасните зони и да уведоми незабавно органа за технически надзор на асансьора.

7. Ползвателите са длъжни при липса или нарушена цялост на поставените в кабината табели с указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и
злополуки, да уведомят незабавно лицата, които поддържат асансьорите;

8. Ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение;

10. Ползвателите на асансьори са длъжни:

10.1 да уведомяват лицето, което поддържа асансьора:
а) за извършено преустройство, освен ако преустройството е извършено от това лице;
б) преди пускане на асансьора в експлоатация след извършен ремонт или преустройство;

10.2 да осигурят ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са постоянно на разположение в сградата и да се ползват само от лицето, което поддържа, ремонтира или преустройва асансьора, и от органите за технически надзор;

10.3 да гарантират на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно обслужване на асансьора, достъп, свързан със спасяването на хора.

11. При промяна на ползвателя на асансьора, новият ползвател е длъжен в 10- дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението;

12. Ползвателят по всяко време може да промени лицензираното лице, което осъществява технически надзор на асансьора.

12.1 В случай на промяна, ползвателят е длъжен да регистрира асансьора пред новоизбрано лицензирано лице, като му предостави досието на асансьора.

12.2 В случай на промяна на ползвателя, новият такъв отправя до лицензираното лице, което първоначално е регистрирало асансьора, писмено искане за предоставяне на досието, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

13. Ползвателите на асансьори са длъжни да подават писмено искане за извършване на техническите прегледи на асансьорите по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 от НБЕТНА до органа за
технически надзор, който регистрирал асансьора;

14. Техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 от НБЕТНА се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа асансьора или което го е монтирало или е извършило неговия ремонт или преустройство.

15. При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7- дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване на промяната;

16. Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор;

17. Органите за технически надзор и ползвателите на асансьори съставят досие на всеки асансьор и го съхраняват до бракуването на асансьора. Когато асансьора се бракува,
демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател е длъжен да уведоми за това регионалния отдел на ГД ИДТН в 10-дневен срок;

18. За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател незабавно уведомява регионалния отдел на ГД ИДТН, като до пристигането на
негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на аварията;

19. Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на служителите на ГД ИДТН, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки;

20. За асансьорите, монтирани в сгради в режим на етажна собственост, задълженията на ползвателя по наредбата се изпълняват от управителя или председателя на управителния
съвет на етажната собственост.

Задължение за монтиране на допълнителни устройства

1. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3 (за
електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:

1.1 врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3, и

1.2 електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата не е затворена, и

1.3 устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т.
1 от НБЕТНА лица.

2. Ползвателите на асансьори:

2.1 които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при
прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не помалка от 1 W, в продължение на 1 час;

2.2 които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;

2.3 които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква „б“ от БДС ЕN 81-80:2003;

2.4 на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС ЕN 81-80:2003.

3. Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА;

1. Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003.

При неизпълнение на някоя от описаните по-горе мерки, ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД ИДТН.

Когато служителите на ГД ИДТН установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена някоя от описаните по-горе мерки, разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.

19 октомври 2022

МЪДРИ МИСЛИ от ДАЛАЙ ЛАМА

 


Далай Лама е духовният лидер на будиста. Предлагаме ви мъдри и дълбоки цитати за живота, добротата и любовта.

 • Бъдете доброта, когато е възможно. И това винаги е възможно.
 • В толерантност врагът е най-добрият учител.
 • Понякога се съмнявам дали един комар е в състояние да изпита любов: това се случва, когато комарът седи на мен, няма да го управлявам и аз го давам на кръв от чувството на състрадание и след това лети, без да показва благодарността си.
 • Когато човек изглежда е, че всичко се случва, нещо прекрасно в живота му се опитва да влезе в живота му.
 • Не забравяйте, че не винаги това, което искате, наистина имате нужда.
 • Ако можете да помогнете, помогнете. Ако не, поне не вредете.
 • Ако има лекарство, тогава няма какво да се тревожите. Имате достатъчно, за да го вземете. Ако няма лекарства, тогава какво е безпокойство? Безпокойство само влошава страданието.
 • Преди да осъдим някого, вземете обувките му и минете по пътя му, опитайте сълзите му, почувствайте болката му. Стойте на всеки камък, който той се препъна. И само след това кажи какво знаеш - как да живееш
 • Бъдете готови да промените целите си, но никога не променяйте стойностите си.
 • Поддържане на положително отношение към живота, можете да бъдете щастливи дори в най-неблагоприятните условия.
 • Не забравяйте, че най-добрите отношения са тези, в които вашата любов един към друг надвишава необходимостта един от друг.
 • Човек с огромен резерв от търпение и толерантност е в живота със специален дял от спокойствие и мир. Такъв човек е не само щастлив и емоционално балансиран, но той, освен това, е със здраво здраве и е по-малко податлив на болести. Той има силна воля, добър апетит и за него е по-лесно да заспи, защото съвестта му е чиста.
 • Каквото и да се случи - никога не се отказвайте! Развийте сърцето си. Прекалено много енергия се изразходва за развитието на ума, а не на  сърцето. Развивайте сърцето си, бъдете състрадателни не само за приятелите си, но и на всички. Бъдете състрадателни, работят за света в сърцето си и по целия свят. Работете в името на света и аз ще повторя отново: никога не се отказвайте. Няма значение какво се случва около вас, няма значение какво се е случило с вас, - никога не се отказвайте!
 • Нашите врагове ни дават отлична възможност да практикуваме търпение, съпротива и състрадание.
 • Ако не можете да решите проблема - не трябва да се притеснявате за това. Ако е невъзможно да се реши проблемът - безполезено е да се притеснявате.
 • Не забравяйте, мълчанието - понякога най-добрият отговор на въпросите.
 • Първо, човек жертва здравето си, за да печели пари. След това дава пари, за да възстанови здравето. В същото време той е толкова притеснен за бъдещето си, и никога не се наслаждава на настоящето. В резултат на това той не живее в настоящето, нито в бъдеще. Той живее така, сякаш никога не ще умре и умирайки съжалява, че не е живял.
 • Следвайте трите правила: уважавайте се, уважавайте другите и носете отговорност за всички ваши действия.
 • При никакви обстоятелства не трябва да губите надежда. Чувството за отчаяние е истинската причина за неуспехите. Запомнете: Можете да преодолеете всякакви трудности. Бъдете спокойни, дори и в трудна и объркваща ситуация: това няма да ви засегне, ако умът ви е спокоен. Напротив, ако умът ви позволява да се ядосвате, тогава ще загубите мир, дори и ако светът не бъде спокоен и уютен.
 • Какво търсиш? Щастие, любов, спокойствие на Духа. Не отивай да ги търсиш на другия край на земята, ще се върнеш разочарован, затруднен, лишен от надежда. Потърсете ги вътре в себе си, в дълбините на сърцето си.
 • Оценете победата си това, което трябваше да дарите за нея
 • Вместо да се ядосвате, трябва да се грижите за тези, които са създали проблеми за вас, и уважават тях, защото създавайки такава трудна ситуация, те ви предоставиха  безценна възможност да практикувате трайност и търпение.
 • Любовта в нейната чиста и възвишена форма е най-силното, абсолютно и безусловно желание за щастие за друг човек. Това е желанието, излъчвано от сърцето, независимо от това как този човек принадлежи на нас.
 • Хората бяха създадени да ги обичат и нещата бяха създадени, за да могат да използват ... мир в хаоса, защото обратното ...
 • Топлината и любовта Ние даваме, много по-важно от топлината и любовта, която получаваме. Само когато споделяме топло и любов, ние чувстваме истинската загриженост за другите, с други думи, ние показваме състрадание, ние получаваме условия за истинско щастие. От това следва, че за да обичаме най-важното нещо, което трябва да бъдеш обичан.
 • Хората вземат толерантност към проявлението на слабост. Струва ми се, че не е така. Гневът има свой собствен източник страх, но страхът възниква от слабост. Така, ако сте силни, тогава ще имате повече смелост. И тук има толерантност.
 • Никога няма да установим хармония с външния свят, докато не се съгласите с самите вас.

Намерете хармония с вашия свят!

06 октомври 2022

Езикът на тялото в офиса


При влизането в офиса

Дори чукането на вратата издава много за позицията в едно предприятие. Докато ръководните личности почукват съвсем кратко или изобщо не го правят и направо влизат в стаята, по-нисшестоящите се държат по-скоро сдържано и изчакващо. 

В един експеримент с ням филм, участниците в опита оценили дългото чакане пред вратата като признак за по-нисък статус.

Ефектът е ясен: който чака, показва от една страна, че уважава пространството на другия. 

От друга страна изглежда, че чакащият отдава помалко значение на собственото си време, отколкото на това на висшестоящия. 

Той чака според мотото „Извинете. Знам, че отнемам от времето ви...” Ръководната личност обаче няма време за губене. Тя влиза в офиса и обявява присъствието си без заобикалки. Тя действа според мотото „Няма време. Времето е пари. Не мога да си губя времето с излишно чакане.” 

Настройване според събеседника

Кой е ял сладолед с кетчуп? Или е ходил на църква по бански костюм? Кой играе на карти с дете така, както би играл с възрастен? 

Някои неща просто не си пасват, а някои ситуации изискват определено отношение. Това важи и за езика на тялото в професионалния живот и започва още с облеклото. 

Който отива на работа с вечерно облекло, бива отписан. Който обслужва гишето в банката по дънки и без вратовръзка, ще го последва. Който иска да избегне излишни търкания, трябва до известна степен да се пригоди към обичаите в предприятието.

Подобно е положението с активния език на тялото. Когато някой е свободен и изобретателен, едва ли ще бъде убедителен, ако си наложи делови и сковани движения при преговори. 

Който обаче се настрои към събеседника си, оставяйки настрана част от своята коректност, демонстрира на събеседника, че иска да работят заедно и може да се настрои на тази вълна. 

Човек, който нагажда поведението си към ситуацията по принцип изглежда поготов за съвместни действия. До успешно сътрудничество е вероятно да доведе простата имитация на определено поведение. 

Принципът „ти на мен, аз на теб” винаги е бил ефективен и се е наложил срещу повече от 50 обмислени стратегии. 

Който при интервюто си за работа се сблъска със сериозен шеф, най-добре да потиснели неслизащата от лицето му усмивка, а който при интервю за работа в рекламна агенция попадне на широко скроен шеф на личен състав, може да се поотпусне и да се настрои към атмосферата. 

Девизът гласи „отпуснете напрежението”.

Когато един спокоен тип се сблъска със сериозен човек, или когато един нервак се сблъска с поспокойна личност, частите на пъзела не пасват.

Картината издава следното: тези двама души не си подхождат, вероятно и при други съвместни проекти няма да се получи.

Но не бива да перувеличаваме. Много служители са имали вече проблеми, защото са приели дружелюбните маниери на по-висшестоящ от тях за повод да започнат да се обръщат към него на „ти” или изведнъж да започнат да се държат с него като с приятел. 

Облеклото в офиса

В офиса не на място изглеждат непремереният стил на обличане, неподходящите дрехи и непрестанните любовни сигнали. Големият офис не е плажът на Копакабана. 

Който не иска да подава погрешни сигнали между бюрата и по време на съвещания, трябва да е наясно с правилата на играта. 

Например мъжете, които се заглеждат по-дълго от нормалното в някоя нагласена дама, се държат нормално – според експерти по поведението, заслугата за такива реакции е на жените, които не пестят чара си. 

В професионалния живот обаче в последно време има известни промени. Ако преди при поздрав дамите можеха да остават седнали в знак на достойнството си, то сега са задължени да станат.

По мнение на ръководителите на курсовете за добро поведение, това е признак на еманципация.

Който изравнява нивото на очите си с това на партньора, сигнализира: „Играем в една и съща лига.”

Правилата на поведение в работата стават наистина сложни, когато в играта влязат чувствата и сексуалното желание. Тесните и къси поли, високите ботуши и откритите пъп и деколте – всичко това има една-единствена цел: сексапилното облекло прави жената секси. Така се събуждат чувства и желание. Затова ходенето в офиса не бива да се бърка с ходене на дискотека. 

Някои жени обаче, неудържимо и несъзнателно изпращат сигнали и после се чудят на еднозначните предложения, погледи и коментари на колегите. 

Който иска да избегне това, трябва да носи премерено бизнес облекло. Във всеки случай е важно човек да осъзнава какъв ефект създава външния му вид. 

Не малко жени не са били повишени заради неподходящо облекло. Заради комплиментите на някои мъже те се чувстват свободни в избора на облекло и грим – въпреки че предприятието не толерира този стил на обличане. 

Тук важи една проста формула: 

„Колкото повече плът се вижда, толкова по-малко авторитет има човек.” 

Ако някой колега или колежка не е съгласен/съгласна с облеклото или поведението на някого, то те трябва да обсъдят и изяснят това в разговор на четири очи. За привидно лекомислено общуване с противоположния пол говорят и твърде небрежните разговорни форми и честото разцелуване между колежките. 

Чрез говоренето на „ти”, сваля дистанция, за която няма заместител. Нищо не може да замени липсващото местоимение „Вие” и да я възстанови. 

В Англия или Америка за тази цел има еднозначни жестове, които обаче в Европа не са познати.

В офиса трябва да се обръща сериозно внимание и размяната на целувки. Колеги, които за поздрав и раздяла се целуват по бузите, по принцип изглеждат по-близки. 

Който е част от този манталитет на целувките, той демонстрира, че принадлежи към определена група. Невербалното поведение в този случай изпраща само еднозначни сигнали. Съобщението, което тази група изпраща към другите гласи: „Ние всички се обичаме, тук са възможни контакти.”