21 октомври 2022

Какво трябва да знаят живущите/етажната собственост в сгради с монтирани асансьори

Знаете ли дали на всеки десет дни асансьорът във вашия вход бива проверяван? Колко често ползвате асансьор без осветление или със счупено стъкло на врата? И извън работното ни място, асансьорите продължават да са съоръжения с повишена опасност и подлежат на същия контрол.

Поради тази причина днес реших да обърна внимание на безопасността, свързана с експлоатация на асансьорите. Етажната собственост е длъжна да поддържа асансьорите в изправно техническо състояние, съвместно с лицето, извършващо дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьора, с което сте сключили писмен договор.

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с изискванията на наредбата и на инструкцията за експлоатация на производителя;

2. Ползвателите на асансьори са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие
и маркировка за съответствие;

3. Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, и по всяко време могат да променят тези лица. Изборът може да бъде направен от сайта на ДАМТН www.damtn.government.bg, в раздел „Регистри“;

4. Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с такова лице;

5. Ползвателите са длъжни незабавно да спрат ползването на асансьорите, които се поддържат, ремонтират или са преустроени от лица, които не са вписани в регистъра по чл.
36, ал. 1 от ЗТИП като извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори;

6. Лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности:
6.1 движение на кабината при отворена шахтна врата;
6.2 движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
6.3 отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
6.4 счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
6.5 повреди на ограждането на кабината или шахтата;
6.6 силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
6.7 неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи,
ограничителя на скоростта, захващащия механизъм, бутона „стоп“, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
6.8 шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
6.9 износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
6.10 счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
6.11 липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината и кабинната бутониера, по-малка от 50 lx;
6.12 наличие на вода в шахтната яма и/или в машинното помещение;
6.13 отклонение от точността на спиране на кабината съгласно инструкцията на производителя или ако няма такава – до ± 50 мм от нивото на етажната площадка;
6.14 неработещо устройство за контрол на товара или сигнализация за претоварване;
6.15 теч на масло от цилиндъра или маркучите – за хидравлични асансьори;
6.16 напукана външна изолация на гъвкавите кабели към кабината на асансьора;
6.17 нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1,
т. 5 от НБЕТНА.

При наличие на някоя от описаните по-горе неизправности, лицето, което поддържа асансьора със съдействието на ползвателя трябва да прекрати незабавно достъпа до асансьора, да сигнализира и обезопаси опасните зони и да уведоми незабавно органа за технически надзор на асансьора.

7. Ползвателите са длъжни при липса или нарушена цялост на поставените в кабината табели с указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и
злополуки, да уведомят незабавно лицата, които поддържат асансьорите;

8. Ползвателят на асансьора и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да заключват машинното помещение;

10. Ползвателите на асансьори са длъжни:

10.1 да уведомяват лицето, което поддържа асансьора:
а) за извършено преустройство, освен ако преустройството е извършено от това лице;
б) преди пускане на асансьора в експлоатация след извършен ремонт или преустройство;

10.2 да осигурят ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са постоянно на разположение в сградата и да се ползват само от лицето, което поддържа, ремонтира или преустройва асансьора, и от органите за технически надзор;

10.3 да гарантират на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно обслужване на асансьора, достъп, свързан със спасяването на хора.

11. При промяна на ползвателя на асансьора, новият ползвател е длъжен в 10- дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението;

12. Ползвателят по всяко време може да промени лицензираното лице, което осъществява технически надзор на асансьора.

12.1 В случай на промяна, ползвателят е длъжен да регистрира асансьора пред новоизбрано лицензирано лице, като му предостави досието на асансьора.

12.2 В случай на промяна на ползвателя, новият такъв отправя до лицензираното лице, което първоначално е регистрирало асансьора, писмено искане за предоставяне на досието, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в 7-дневен срок от получаване на искането.

13. Ползвателите на асансьори са длъжни да подават писмено искане за извършване на техническите прегледи на асансьорите по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 от НБЕТНА до органа за
технически надзор, който регистрирал асансьора;

14. Техническите прегледи по чл. 24, ал. 1, т. 1 – 6 и 8 от НБЕТНА се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа асансьора или което го е монтирало или е извършило неговия ремонт или преустройство.

15. При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7- дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване на промяната;

16. Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор;

17. Органите за технически надзор и ползвателите на асансьори съставят досие на всеки асансьор и го съхраняват до бракуването на асансьора. Когато асансьора се бракува,
демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател е длъжен да уведоми за това регионалния отдел на ГД ИДТН в 10-дневен срок;

18. За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател незабавно уведомява регионалния отдел на ГД ИДТН, като до пристигането на
негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на аварията;

19. Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на служителите на ГД ИДТН, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки;

20. За асансьорите, монтирани в сгради в режим на етажна собственост, задълженията на ползвателя по наредбата се изпълняват от управителя или председателя на управителния
съвет на етажната собственост.

Задължение за монтиране на допълнителни устройства

1. Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3 (за
електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:

1.1 врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+А3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+А3, и

1.2 електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата не е затворена, и

1.3 устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т.
1 от НБЕТНА лица.

2. Ползвателите на асансьори:

2.1 които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при
прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не помалка от 1 W, в продължение на 1 час;

2.2 които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС ЕN 81-80:2003;

2.3 които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква „б“ от БДС ЕN 81-80:2003;

2.4 на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС ЕN 81-80:2003.

3. Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9, ал. 1, т. 5 от НБЕТНА;

1. Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС ЕN 81-80:2003.

При неизпълнение на някоя от описаните по-горе мерки, ползвателят и лицето, което поддържа асансьора, са длъжни да спрат неговата експлоатация и да уведомят съответния регионален отдел на ГД ИДТН.

Когато служителите на ГД ИДТН установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнена някоя от описаните по-горе мерки, разпореждат спирането на експлоатацията на асансьорите.

Няма коментари: