25 март 2024

Здравни изисквания в детските градини и ясли

Изискванията за температура в помещенията, обмяна на въздуха, осветление, шум и други параметри са въведени с Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

За детските ясли има отделна наредба: Наредба №26 / 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Ето какви са те:

Здравни изисквания към детските градини

Параметър                           Изисквания
Температурата на въздуха в помещенията на детската градина

(за отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с термометър)

между 18 – 21 °С, с денонощни колебания:

·     2,5 – 3 °С при централно отопление

·     до 4 °С при локално отопление

Влажност на въздуха в помещенията

(в помещенията се поставят уреди за измерване на влажността)

30 до 60%
Допустимите граници на движението на въздуха

(за осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване)

от 0,15 до 0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1, 1/2 пъти в час
Естествено осветление – Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите. Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.

Изкуственото осветление – трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено

Минималната осветеност за занималнята300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление
Минималната осветеност за спалнята150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление
Забележка: Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се осъществява от медицинския специалист в детската градина.

Здравни изисквания към детските ясли

ПараметърИзисквания
Температурата на въздуха в помещенията на детската ясла

(за отчитане на температурата всяко помещение се снабдява с термометър)

от 21 до 23 °С
Относителна влажност на въздуха

(в помещенията се поставят уреди за измерване на влажността)

45 до 60 %
Скорост на движението на въздуха

(за осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението се осигурява и редовно проветряване)

от 0,15 до 0,25 m/s, с кратност на обмяната на въздуха 1 1/2 пъти в час
Максимално допустимо ниво на шума в помещенията·     в спалня – 35 dB;

·     занималня – 60 dB;

·     кухни, перални – 80 dB.

Естествено осветление – Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите

Изкуственото осветление – трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено!

Минималната осветеност за занималнята

 

300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление
Минималната осветеност за спалнята150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление

Здравни изисквания към детските кухни

ПараметърГранични стойности
Температура на въздуха18 – 26 °С

(оптимално 21 – 23 °С)

Относителна влажност45 – 60 %
Скорост на движение на въздуха0,15 – 0,25 m/s
Допустимо ниво на шумдо 80 dB
Изкуственото осветление (луминесцентно)не по-малко от 300 Lx

В детските кухни от дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 часа. Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.

Входът за санитарните помещения е различен от входа за помещенията за доставка и обработка на продуктите и топлата кухня.

Събирането и изнасянето на твърдите отпадъци стават в полиетиленови торби за еднократна употреба разделно и завързани. Съдовете за отпадъци се съхраняват извън помещенията на кухнята на специално предназначено за целта място.

Приготвената в детската кухня храна се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба или пластмасови съдове за еднократна употреба.

Когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба, върнатите от абонатите бурканчета се измиват, дезинфекцират и стерилизират в сухи стерилизатори при 160 °C за два часа. Капачките се измиват и стерилизират чрез водна или суха стерилизация.

Няма коментари: